Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

Уъркшоп с Израел Алони

Израел Алони, Швеция

02 октомври 2023, понеделник

Зала 1

02.10.2023-07.10.2023 – 10:00-17:00

Уъркшоп с Израел Алони

Израел Алони, Швеция

Уъркшоп

ENG below

Израел Алони идва в София, за да работят с български танцови артисти по време на едноседмичен проект през октомври, в който Алони ще споделят своята хореографска практика и заедно с местните артисти ще разработят свой проект с публична презентация с вход свободен в зала 1 на Топлоцентрала в края на проекта.

В този обмен Алони ще споделят елементи от тяхната трансдисциплинарна практика - The I.Aloni Experienced. През последните две десетилетия The I.Aloni Experienced се разви от изследователска практика в многоизмерна такава, която се основава на знанията за движението, психологията и философията като средство за правене на танци в съответствие на човека, личността и на гражданина.

Опитът на И. Алони изследва телесното съзнание. В този проект Алони и танцьорите ще усъвършенстват своите любопитства и въпроси относно физическото тяло и неговите изказвания. И ще подобрят своя опит в манипулирането на реалността,  забелязвайки и насочвайки политическото измерение в езика на индивидуалното и колективно тяло.

Aloni ще внедрят няколко хореографски елемента от последните си творби - Schism и SKIN ISSUES, които ще бъдат предефинирани в съвместната работа с избраните артисти в Топлоцентрала.

Алони особено се интересуват от субективността на танцовия опит и следователно са изцяло посветени на съвместната работа с танцьорите-изпълнители.

УЪРКШОПЪТ Е БЕЗПЛАТЕН!

Работен език: Английски

КАПАЦИТЕТ: 25 души

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 25.08. – 19.09.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЪРКШОПА – ОТ 2.10. до 7.10.

ПУБЛИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – 07.10.2023 г. В ЗАЛА 1 на РЦСИ Топлоцентрала

Изисквания за танцьорите:

 • Минимална възраст за участие: 18 години
 • Танцови артисти, които са отворени да експериментират с различни модели на мислене, движение и изразяване. Уъркшопът е подходящ за танцьори, които имат различен и задълбочен опит в съвременния танц и са готови да се посветят на процеса на работа.

До 19.09. изпратете на имейл opencall@toplocentrala.bg:

 1. CV
 2. Видео соло импровизация до 2-3 минути
 3. Кратко видео с отговор на въпроса – защо искате да участвате в този проект?
 4. Портретна снимка
 5. Телефон за контакт

Одобрените кандидати ще получат известие по имейл и обаждане с детайли за часовете на работа във всеки от дните.

-------------------------------------------------------------

Израел Алони

Израел Алони са независим хореограф, педагог, изпълнител, писател и провокатор. Тяхното хореографско творчество е представяно по целия свят. Те развиват мощен артистичен глас, който надхвърля границите и наистина пленява публиката. След като гледа КАТАРСИТЕ от Алони в Копенхаген, датският автор и критик Майкъл Svennevig пише: „Чувствах се така, сякаш виждах съвременния танц за първи път, сякаш беше чисто нов свеж език"

Работата на Алони често засяга социално-политически теми и майсторски разговаря с публиката. Такива примери включват; Разкол (2022), където Алони оспорват самото понятие за граници; HERE THERE YET NOWHERE от международната копродукция GODLIKE (2016), където Алони поставят под въпрос въздействието на фанатизма върху разума, в #GHETTO (2017) те се обърнаха към разсейващ ефект на етикетите и етикетите върху състраданието и солидарността. И разбира се My Body My Nation (2019) (който се игра в Топлоцентрала през 2022), където Алони  деколонизира собственото си не-бяло, не-бинарно и несъответстващо физическо тялото от концепции, философии и поведение, които са му били натрапени.

-------------------------------------------------------------

English 

Israel Aloni is coming to Sofia to work with Bulgarian dance artists during a one-week project in October. During this project, Aloni will share their choreographic practice and collaborate with local artists to develop a project that will be publicly presented with free admission at Hall 1 of the Toplecentrala at the end of the project.

In this exchange, Aloni will share elements of their interdisciplinary practice - The I.Aloni Experienced. Over the past two decades, The I.Aloni Experienced has evolved from a research practice into a multidimensional one, based on knowledge of movement, psychology, and philosophy as means to create dance in accordance with the individual, personality, and citizen.

I. Aloni's experience explores bodily awareness. In this project, Aloni and the dancers will refine their curiosities and questions regarding the physical body and its expressions. They will enhance their skills in manipulating reality, recognizing and directing the political dimension in the language of the individual and collective body.

Aloni will incorporate several choreographic elements from their recent works - "Schism" and "SKIN ISSUES," which will be redefined in collaboration with the selected artists at Toplecentrala.

Aloni is particularly interested in the subjectivity of the dance experience and is therefore fully dedicated to collaborative work with the dancer-performers.

Working language: English

Capacity: 25 participants

Application deadline: August 25 - September 19

Workshop duration: From October 2 to October 7

Public presentation: October 7, 2023, at Hall 1 of the Toplecentrala, RCS Sofia

Requirements for dancers:

Minimum age for participation: 18 years Dance artists who are open to experimenting with different models of thinking, movement, and expression. The workshop is suitable for dancers who have diverse and in-depth experience in contemporary dance and are ready to commit to the process of work.

Please send the following to the email address opencall@toplocentrala.bg by September 19:

 1. CV
 2. Video solo improvisation (2-3 minutes)
 3. Short video responding to the question: Why do you want to participate in this project?
 4. Portrait photo
 5. Contact phone number

Approved candidates will receive an email notification and a call with details regarding the workshop schedule for each day.

--------------------------------------------------------------------------

Israel Aloni is an independent choreographer, educator, performer, writer, and provocateur. Their choreographic work has been presented worldwide, and they have developed a powerful artistic voice that transcends boundaries and truly captivates audiences. After seeing Aloni's "KATARSIS" in Copenhagen, Danish author and critic Michael Svennevig wrote, "I felt like I was seeing contemporary dance for the first time, as if it were an entirely new, fresh language."

Aloni's work often addresses socio-political themes and skillfully engages with the audience. Examples of such work include "Razkol" (2022), in which Aloni challenges the very notion of boundaries; "HERE THERE YET NOWHERE" from the international co-production "GODLIKE" (2016), where Aloni questions the impact of fanaticism on the mind; in "#GHETTO" (2017), they turn their attention to the divisive effects of labels and stereotypes on compassion and solidarity. And of course, "My Body My Nation" (2019) (performed at Toplecentrala in 2022), where Aloni decolonizes their own non-white, non-binary, and non-conforming physical body from concepts, philosophies, and behaviors that have been imposed upon it.