Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

Политика за поверителност и защита на личните данни и използване на бисквитки (cookies)

I. ДАННИ ЗА АМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Културен институт „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА „ТОПЛОЦЕНТРАЛА“, (наричан по-долу за краткост „ТОПЛОЦЕНТРАЛА“) регистрирано съгласно Закона за развитие на културата със статут на регионален културен институт, с БУЛСТАТ 177517303, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Емил Берсински №5 , е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента/ът”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Електронната страница https://toplocentrala.bg/ се притежава и управлява от ТОПЛОЦЕНТРАЛА в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с администратора: gdpr@toplocentrala.bg

                                                  II. ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни съгласно Регламента представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

                                                   III. ЦЕЛ
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за принципите и начина, по който ТОПЛОЦЕНТРАЛА обработва лични данни, в качеството си на администратор, вида данни, които ще събират и обработват, както и за правата на лицата, чийто лични данни се събират и обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на ТОПЛОЦЕНТРАЛА по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с ТОПЛОЦЕНТРАЛА на посочените в Раздел I по-горе данни за контакт.

     IV. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
ТОПЛОЦЕНТРАЛА счита, че поверителността и неприкосновеността на Вашата лична информация е приоритет като се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на личните данни. ТОПЛОЦЕНТРАЛА не продава лични данни, събрани от ТОПЛОЦЕНТРАЛА на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД. ТОПЛОЦЕНТРАЛА обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

4.1. Дейността, която осъществя ТОПЛОЦЕНТРАЛА е ориентирана изцяло в сферата на изкуствата, подготовка и реализиране на културни проекти, излъчване и продуциране и ко-продуциране на културно съдържание, в това число организиране в обектите на и/или обектите, организирани от ТОПЛОЦЕНТРАЛА съвременни театрални постановки, образователни събития от всякакъв тип, в това число организиране на семинари, конференции, визуализиране на всякакъв тип изкуство, музикални и танцови събития. Във връзка с изброеното ТОПЛОЦЕНТРАЛА обработва и защитава личните данни събрани при изпълнение на дейността си законо- и целесъобразно, съгласно целите, за които данните се събират и/или са събрани.

4.2. Видове лични данни, които се събират и обработват

Ø  По отношение събирани и обработвани данни чрез посочения по-горе електронен сайт на ТОПЛОЦЕНТРАЛА:

(1) на електронния сайт

и/или

(2) чрез изпращане на електронно съобщение до посочения на уебстраницата имейл адрес за контакти,

ТОПЛОЦЕНТРАЛА събира и обработва следните лични данни на потребителите:

имена, имейл адрес, телефонен номер, информацията (запитване, заявка или друго), която потребителят сам е предоставил в текстовото поле за връзка с ТОПЛОЦЕНТРАЛА.

В случай на кандидатстване на лице до ТОПЛОЦЕНТРАЛА се събират същият обем данни, като е възможно да бъдат събрани данни за професионалния опит на субекта, включително, но не изчерпателно: портфолио, заснети фотографии, видеоматериал и други.

  • По отношение събирани и обработвани данни на клиенти на ТОПЛОЦЕНТРАЛА:

ТОПЛОЦЕНТРАЛА събира и обработва следните лични данни на клиенти:

имена, адрес за кореспонденция (в случай, че е необходимо), имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане / ЕГН (в случай на необходимост и изискване за минимална възраст за участие и/или присъствие на събитие).

В случай че клиентът присъства на събитие, организирано и състоящо се в обектите на и/или обектите, организирани от ТОПЛОЦЕНТРАЛА, е възможно да попадне в снимков и/или видео материал, заснет във връзка с организираното събитие, който след това да послужи на ТОПЛОЦЕНТРАЛА за маркетингови цели. ТОПЛОЦЕНТРАЛА спазва всички изисквания на Регламента и ЗЗЛД по отношение информиране на субектите в тази връзка, като е уведомил същите съгласно настоящата Политика, включително е обозначил тази информация на видни места на обектите, а от своя страна, с приемането на тази Политика и/или посещението на обектите субектите приемат и се съгласяват да бъдат заснети, фотографирани и/или записвани, като запазват изцяло правата си съгласно националното и наднационално законодателства в тази връзка.

  • По отношение събирани и обработвани данни на малолетни и/или непълнолетни лица от ТОПЛОЦЕНТРАЛА:

ТОПЛОЦЕНТРАЛА събира и обработва следните лични данни на малолетни и/или непълнолетни субекти на лични данни: имена, дата на раждане / ЕГН, адрес, пол, с изричното съгласие на родител/настойник, като за целите на същото се събира същият обем лични данни на родителя/настойника на малолетния/непълнолетния.

  • По отношение събирани и обработвани данни на служители, контрагенти и договорни партньори ТОПЛОЦЕНТРАЛА:

ТОПЛОЦЕНТРАЛА събира и обработва за целите и нуждите на осъществяване на дейността си следните лични данни от свои служители и/или потенциални бъдещи такива и/или контрагенти: имена, адрес, имейл адрес, дата на раждане / ЕГН, номер на паспорт / ЛНЧ номер и/или друг удостоверяват и индивидуализиращ личността документ (ако служителят не е от български произход), пол, информация за банкова/и сметка/и, информация за трудов и/или професионален опит, образование и придобита степен, сертификати, снимков и/или видео материал и/или изготвено негово лично портфолио, изготвено на база уменията и досегашния трудов и/или професионален опит, информация за дейности по културни проекти, както и всички и всякакви други документи и/или удостоверяващи такива относно знания и умения, в това число, представени и получени препоръки/рецензии от предишни работодатели, партньори и/или клиенти на контрагента.

4.3. С приемането на настоящата Политика и/или Общите условия на уеб страницата на ТОПЛОЦЕНТРАЛА потребителите на електронния сайт, включително всички клиенти, служители, договорни партньори на последното (независимо от метода, по който са се свързали с ТОПЛОЦЕНТРАЛА и предоставили свои лични данни на ТОПЛОЦЕНТРАЛА) дават съгласие за предоставяне на данни, който/които начин/и представлява/т обвързваща договорна клауза между потребителите на електронния сайт/всички други лица и/или група/и лица, упоменати по-горе и ТОПЛОЦЕНТРАЛА.

Обработването на горепосочените лични данни е в изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в ТОПЛОЦЕНТРАЛА, включително, но не само и относно услугите, които последното предоставя, като например изпълнение, организиране и взимане на участие във всички видове културни, музикални, образователни, танцови и други проекти между ТОПЛОЦЕНТРАЛА и потребителите на електронния сайт, клиенти, служители и договорни партньор.

При предоставянето на данни на трети лица, същото се извършва отново в съображение с горепосочените цели, като правното основание за обработване на лични данни съгласно целите, субектите и начините е на база чл. 6, т. 1, буква „б“ от Регламента.

Предоставянето на лични данни е необходимо за организираните и състоящи се културни и образователни събития, индивидуализирани по-горе и е договорно изискване, без което услугите не биха могли да бъдат осъществени или да бъде взето участие в същите като клиент/посетител на ТОПЛОЦЕНТРАЛА.

4.4. Възможно е да се наложи по закон, при съдебен /арбитражен/ изпълнителен / обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган ТОПЛОЦЕНТРАЛА да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.

4.5. Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на ТОПЛОЦЕНТРАЛА.

4.6. ТОПЛОЦЕНТРАЛА обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4.7. ТОПЛОЦЕНТРАЛА обработва лични данни основно за:

(1) изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в ТОПЛОЦЕНТРАЛА;

(2) нуждите на културната дейност, която осъществява;

(3) изготвяне, организиране на всякакви културни, образователни събития във връзка с изпълнението на сключени договори

4.8. ТОПЛОЦЕНТРАЛА съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти.

    V. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ТОПЛОЦЕНТРАЛА събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му и изпълнение на договорните си задължения с партньори, включително, но не само и с клиенти. С оглед на това ТОПЛОЦЕНТРАЛА обработва лични данни за следните цели:

(1) регистрация на потребителя/клиента на интернет страницата на ТОПЛОЦЕНТРАЛА, включително при контакт на потребителя чрез формата за това на електронния сайт, поддържан и управляван от ТОПЛОЦЕНТРАЛА и/или директно чрез електронно съобщение до имейл адрес на последното;

(2) изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, рекламации, жалби, кандидатствания и т.н. от потребители на електронната страница / клиенти и/или потенциални/настоящи договорни партньори/контрагенти.

Със съгласие на потребителя/клиента, или когато е допустимо по закон, ТОПЛОЦЕНТРАЛА може да използва личните данни на последните, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя/клиента с цел предоставяне на информация, новини и оферти във връзка с дейността на ТОПЛОЦЕНТРАЛА. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите/клиентите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.

VI. КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
ТОПЛОЦЕНТРАЛА събира следните категории лични данни от съответните четири групи лица, подробно индивидуализирани по-горе в Раздел IV:

-        имена, електронен адрес, телефонен номер на потребители/клиенти на електронния сайт на ТОПЛОЦЕНТРАЛА и/или чрез директно електронно съобщение до имейл адрес на последното, при заявка, отправено запитване и/или подаване на информация относно дейността на ТОПЛОЦЕНТРАЛА, в т.ч. жалби, оплаквания и всякакъв вид рецензии, свързани с дейността на ТОПЛОЦЕНТРАЛА чрез контактната форма на електронния сайт и/или чрез имейл съобщение; в случай на подадена заявка за кандидатстване на лице се събира същият обем данни, включително лично изготвено портфолио на база професионален опит и други свързани с последното;

-        имена, адрес за кореспонденция (в случай че е необходимо), имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане / ЕГН (в случай на необходимост и изискване за минимална възраст за участие и/или присъствие на събитие), заснемане в снимков или видео материал на клиенти;

-        имена, дата на раждане / ЕГН, адрес, пол, възраст на малолетни и/или непълнолетни лица, участващи и/или присъстващи в/на проекти, организирани от или на в обектите на и/или обектите, организирани от/на ТОПЛОЦЕНТРАЛА, с изричното съгласие на родител или настойник на лицето, в случай че ТОПЛОЦЕНТРАЛА отговаря за същите;

-        имена, адрес, имейл адрес, дата на раждане / ЕГН, номер на паспорт / ЛНЧ номер и/или друг удостоверяват и индивидуализиращ личността документ (ако служителят не е от български произход), пол, информация за банкова/и сметка/и, информация за трудов и/или професионален опит, образование и придобита степен, сертификати, снимков и/или видео материал,  заснет от и/или изготвено негово лично портфолио, изготвено на база уменията и досегашния трудов и/или професионален опит, информация за дейности по културни проекти, както и всички и всякакви други документи и/или удостоверяващи такива относно знания и умения, в това число, представени и получени препоръки/рецензии от предишни работодатели, партньори и/или клиенти на контрагента/кандидатстващия/служителя и др.

Когато потребител/и, клиент/и и/или кандидатстващия/те на електронната страница изпращат запитвания до ТОПЛОЦЕНТРАЛА чрез формата за контакт на сайта или чрез имейл, се презюмира, че потребител/и, клиент/и и/или кандидатстващия/те, са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в запитванията им до ТОПЛОЦЕНТРАЛА.

VII. БИСКВИТКИ (COOKIES)
Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя/те (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на ТОПЛОЦЕНТРАЛА използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на ТОПЛОЦЕНТРАЛА, както и когато потребителят продължи да използва сайта на ТОПЛОЦЕНТРАЛА. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на ТОПЛОЦЕНТРАЛА.

Интернет страницата на ТОПЛОЦЕНТРАЛА може да използва както бисквитки на ТОПЛОЦЕНТРАЛА (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на ТОПЛОЦЕНТРАЛА към даден момент може да използва следните видове бисквитки на ТОПЛОЦЕНТРАЛА (First Party Cookies) за следните цели:

·       Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.

·       Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За ТОПЛОЦЕНТРАЛА е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на ТОПЛОЦЕНТРАЛА да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

·       Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на ТОПЛОЦЕНТРАЛА да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на ТОПЛОЦЕНТРАЛА изтичат и се изтриват автоматично след шест месеца..

С влизането на сайта на ТОПЛОЦЕНТРАЛА и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на ТОПЛОЦЕНТРАЛА да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на ТОПЛОЦЕНТРАЛА могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

ТОПЛОЦЕНТРАЛА не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.

VIII. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ


ТОПЛОЦЕНТРАЛА взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на ТОПЛОЦЕНТРАЛА, както и всички съдоговорители на ТОПЛОЦЕНТРАЛА, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни, съгласно Регламента и ЗЗДЛ.

За случаите, в които ТОПЛОЦЕНТРАЛА предоставя лични данни на трети лица, ТОПЛОЦЕНТРАЛА прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

IX. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
ТОПЛОЦЕНТРАЛА спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно и задължително за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

След изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България, включително законоустановените изисквания за архивиране на документация на бюджетни организации, какъвто е ТОПЛОЦЕНТРАЛА, ТОПЛОЦЕНТРАЛА изтрива и заличава личните данни, свързани:

-        с направени запитвания, отправени въпроси, подадени заявки, жалби и други чрез контактната форма на електронния сайт и/или по имейл,

-        при изпълнение на административната му и оперативна дейност;

-        преди/по време и след извършена услуга, осъществено събитие, проведено културно и/или образователно събитие/проект;

-        с осъществяването на основната му дейност в сферата на културно-образователните дейности, дейностите по организиране и привеждане в изпълнение/реализиране на проекти,

ТОПЛОЦЕНТРАЛА изтрива и заличава личните данни, свързани с кандидатстване на електронния сайт след период от шест месеца, ако лицето не е назначено в ТОПЛОЦЕНТРАЛА или не е осъществена облигационна и/или друга договорна връзка между двете страни за период от шест месеца. В случай че кандидатствалият бъде одобрен, организира и/или участва в дейностите на ТОПЛОЦЕНТРАЛА под каквато и да е форма, ТОПЛОЦЕНТРАЛА изтрива и заличава личните данни след период от пет години съгласно изискванията на финансово-счетоводните законодателство

X. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време:

(1) право на достъп до личните им данни, обработвани от ТОПЛОЦЕНТРАЛА;

(2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от ТОПЛОЦЕНТРАЛА;

(3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента;

(4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това;

(5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

ТОПЛОЦЕНТРАЛА може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

XI. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


11.1.       Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

11.2.       Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

-        по електронен път на следния имейл адрес: gdpr@toplocentrala.bg

-        на място в административния офис на ТОПЛОЦЕНТРАЛА

-        по пощата – на адреса на ТОПЛОЦЕНТРАЛА: гр. София 1408, ул. Емил Берсински № 5

11.3.       Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

– Идентификация на лицето – име и ЕГН;

– Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

– Искане – описание на искането.

11.4.       ТОПЛОЦЕНТРАЛА предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

11.5.       При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на искането от определено лице. ТОПЛОЦЕНТРАЛА информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

11.6.       ТОПЛОЦЕНТРАЛА не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

11.7.       ТОПЛОЦЕНТРАЛА може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искане е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

XII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗАЦИЯ
Тази Политика влиза в сила на 01.08.2022 г. ТОПЛОЦЕНТРАЛА може да изменя и актуализира тази Политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния и горепосочен уебсайт на ТОПЛОЦЕНТРАЛА, като по своя преценка ТОПЛОЦЕНТРАЛА може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите/клиентите/служителите за изменената или актуализирана Политика.