Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

ТЕХНОФЕМ: Киберфеминизъм в България

Технофем

09 юли 2024

Зала 4

Откриване

09.07.2024., 19:00 часа

ТЕХНОФЕМ: Киберфеминизъм в България

Технофем

Пърформънси и дискусия

ТЕХНОФЕМ: Киберфеминизъм в България

9 юли 2024, 19:00–21:00ч

Зала 4, Топлоцентрала


Три поколения художнички, които работят в пресечната точка на изкуството и технологиите - Албена Баева, Наталия Йорданова и Боряна Росса - представят заедно работата си в това събитие, което се състои от две части. Първата част има за цел да представи киберфеминизма „в действие", чрез възстановки на минали и представянe на нови пърформанси. Следва дискусия, която контекстуализира киберфеминисткото изкуство, създадено от българските авторки.


Терминът „киберфеминизъм" е толкова комплексен, многопластов и трудно определим, колкото и двете части на думата „кибер" и „феминизъм". Той може да бъде тълкуван по различни начини: като критична позиция по отношение на технокултурата, като анализ на отношенията човек-машина и/или като феминистко изследване в областта на новите медии. Въпреки съществуването на проекти в тази област още от 60-те години на ХХ век, работата на българските художнички от различни поколения в областта на киберфеминизма не е изследвана в дълбочина.

 

„ТЕХНОФЕМ: Киберфеминизм в България” в Топлоцентрала е първата част от по-голям проект, насочен към очертаване на полето на киберфеминизма в историята на изкуството не само на местно ниво, но и в контекста на по-широката източноевропейска нова история, и ще бъде последван от публикация и международна изложба. 


Инициатива на УЛТРАФУТУРО, Източнобалкански институт за изкуство и архитектура и галерия „Галерия“.

 

Участнички

Албена Баева (род. 1983 год. в България, живее и работи в София) е сред водещите художнички в България, които работят с интерактивни технологии. Работи с изкуствен интелект (ИИ), електроника, творческо програмиране и добавена реалност, като налага феминистичен дискурс в технологичното изкуство и въздействието на ИИ върху климатичните промени. Като съ-основателка на единствената галерия за дигитално изкуство в България - галерия „Галерия“ и прилежащия ѝ AR скулптурен парк „Площадка“, тя представя и подкрепя други артисти в развитието на техните експериментални проекти. Нейни творби са показвани в международно на фестивали, галерии и музеи в Европа, Турция и САЩ, а наскоро стана част и от Art Collection Telekom.

 

Website: https://albenabaeva.com/ 


Наталия Йорданова (род. 1991 год в България, живее и работи в Амстердам) е интердисциплинарна концептуална художничка. Като част от постоянно развиващото се търсене на възможни светове и широкото използване на спекулация, артистичната практика на Йорданова е проекция за бъдещето, субективен синтез и материално предложение за това, което определя настоящия момент. Има магистърска степен в специалност Dirty Art в Sandberg Institute в Амстердам, Холандия (2020). Преди това тя завършва бакалавърска степен по изящни изкуства в Royal Academy of Art в Хага (2018), както и фотография в Националната академия за театрално и филмово изкуство в България (2013). Нейни творби са показвани на международни изложби в Холандия, България, Белгия, Германия, Египет и Обединеното кралство.


https://nataliajordanova.com/ 

https://vimeo.com/nataliyata 

 

Снежана Кръстева (род. 1979 год в България, живее и работи в София) е кураторка и педагожка. В момента е ръководителка на кураторските програми на Diriyah Contemporary Biennale 2024 и е съоснователка на Източнобалканския институт за изкуство и архитектура в България. Работила е като главна кураторка на Luminous Art Foundation, Лисабон (2022–2023) и като старша кураторка на музея за съвременно изкуство „Гараж” (2013–2022). Израснала е между България и Мароко, получава бакалавърска степен по китаистика от Университета в Нанкин, Китай, през 2004 г. и магистърска степен по кураторство от Goldsmiths College, Лондон, през 2011 г.


Боряна Росса (род. 1972 год в България, живее и работи между София и Сиракуза, Ню Йорк), е художничка и кураторка, професорка във Факултета по кино и медийни изкуства в Сиракузкия университет, Ню Йорк. През 2004 г., заедно с Олег Мавроматти, Росса създава група УЛТРАФУТУРО, чиято основна тема на работа е социалното влияние на науката и технологиите. Други членове на групата са Катя Дамянова, Антон Терзиев и Мирослав Димитров. От 2017 заедно с д-р Хейди Хенли, инициира Bio-Art Research Coalition of Syracuse програма на сътрудничество между художници и учени в Сиракузкия университет. От 2012 година Росса е директорка на София куиър форум, заедно с философа и активиста Станимир Панайотов.


https://boryanarossa.com/

https://bioartcoalition.org 

https://shorturl.at/delB1 

 

___ ENGLISH____


TECHNOFEM: Cyberfeminism in Bulgaria

Performances and discussion

July 9th, 2024, 7–9 pm

Hall 4, Toplocentrala


Working at the intersection of art and technology, three generations of artists–Albena Baeva, Natalia Jordanova and Boryana Rossa–present their works in this two-part event. Through reenactments and new performances, the first part of the evening presents cyberfeminism “in-action” followed by a discussion to contextualize further cyberfeminist art made by Bulgarian artists. 


The term “Cyberfeminism'' is as complex, multilayered, and slippery as the two components of the word – “cyber” and “feminism” and can be understood differently as a critical position in technoculture, an analysis of the human-machine relations and/or feminist studies in new media. Despite the existence of projects in this line of thought since the 1960s, the work of Bulgarian artists of different generations in the field of cyberfeminism has not been researched in depth.

TECHNOFEM: Cyberfeminism in Bulgaria at Toplocentrala is the first part of a larger project aimed at delineating the cyberfeminist field in art history locally but also in the context of the wider Eastern European recent history and will be followed by a publication and an international exhibition. 

Initiated by ULTRAFUTURO, Eastern Balkans Institute for Art and Architecture and gallery Gallery


Participants:

Albena Baeva (b.1983 in Bulgaria, lives and works in Sofia) is at the forefront of interactive art in Bulgaria. She works with artificial intelligence (AI), physical computing, creative coding, and augmented reality, pushing for a feminist discourse in tech-art and how AI impacts climate change. As a co-founder of the only gallery for digital art in Bulgaria–gallery“Gallery” and its AR sculpture park Ploshtadka, she presents and supports other artists in the development of their experimental projects. Her works have been shown internationally at festivals, galleries, and museums in Europe, Turkey and the USA, and have recently become part of the Art Collection Telekom.

 

Website: https://albenabaeva.com/  


Natalia Jordanova (b. 1991 in Bulgaria, lives and works in Amsterdam)  is an interdisciplinary conceptual artist. As part of an ever-developing quest for possible worlds and the extensive use of speculation, Jordanova's artistic practice is a projection of the future, a subjective synthesis and a material proposition of what defines the present moment. She holds an MA from the Dirty Art department of Sandberg Institute in the Netherlands (2020), a BA in Fine Arts from the Royal Academy of Art in The Hague (2018), a BA in Photography from the National Academy of Theatre and Film Arts in Bulgaria (2013). Her work has been exhibited internationally in The Netherlands, Bulgaria, Belgium, Germany, Egypt and the UK.


https://nataliajordanova.com/

https://vimeo.com/nataliyata


Snejana Krasteva (b.1979 in Bulgaria, lives and works in Sofia) is a curator and educator. She is currently Head of Curatorial programs at Diriyah Contemporary Biennale 2024 and co-founder of the Eastern Balkans Institute for Art and Architecture in Bulgaria. She served as Chief Curator at Luminous Art Foundation, Lisbon (2022–2023) and as Senior Curator of the Garage Museum of Contemporary Art (2013–2022). She grew up between Bulgaria and Morocco, received her BA in Chinese studies from the University of Nanjing, China, in 2004 and her MFA in Curatorial studies from Goldsmiths College, London, in 2011.


Boryana Rossa (b.1972 in Bulgaria, lives and works in Syracuse) is an artist and curator, professor at the Department of Film and Media Arts, Syracuse University, New York. In 2004, together with Oleg Mavromatti, Rossa created ULTRAFUTURO artistic collective, focused on the social impact of science and technology. Other members are Katya Damyanova, Anton Terziev, and Miroslav Dimitrov. Since 2017, together with Dr. Heidi Henley, Rossa initiated the Bio-Art Research Coalition of Syracuse, a collaborative program between artists and scientists at Syracuse University. Since 2012, Rossa has been the director of the Sofia Queer Forum, together with the philosopher and activist Stanimir Panayotov.

 

https://boryanarossa.com/ 

https://bioartcoalition.org 

https://shorturl.at/delB1

Технофем

Пърформънси и дискусия

С подкрепата на УЛТРАФУТУРО, Източнобалкански институт за изкуство и архитектура и галерия „Галерия“